ایگنیتور

روشن شدن لامپ گازي نيازمند اعمال ولتاژ جرقه با دامنه مشخص مي‌باشد. لامپ پرفشار بخار سديم (HS) ، لامپ متال هالايد (H1) از نوع لوله تخليه سراميكي (C-HI)، با اعمال ولتاژ ضربه‌اي (Impulse) داراي دامنه به مراتب بيشتر از ولتاژ نامي تغذيه، راه اندازي مي‌گردد. اين ولتاژ ضربه‌اي توسط راه‌انداز جرقه‌زن (Ignitor) تامين مي‌گردد. اعمال ولتاژهاي ضربه‌اي با دامنه، شكل موج و موقعيت بهينه نسبت به فاز ولتاژ تغذيه تا راه‌اندازي كامل و پايداري وضعيت لامپ مي‌بايست توسط ایگنیتور (Ignitor) تداوم داشته باشد.