فلورسنت

فلورسنت یا تیوب فلورسنت، لامپ تخلیه الكتریكی گازی است که از برق برای تحریك بخار جیوه در گاز نئون یا آرگون استفاده میکند که در نتیجه پلاسمایی تولید میشود که اشعه ماوراء بنفش موج کوتاه میسازد. این نور باعث ایجاد پدیده فسفری در ماده فلورسنت داخل لامپ م یشود که نور مرئی تولید میکند. برخاف لامپ های التهابی، لامپ های فلورسنت همیشه نیاز به یك بالاست برای کنترل مقدار شار عبوری در لامپ دارند