بخار جیوه

نور سفید، طول عمر زیاد و قیمت مناسب
مورد استفاده : پارک ها، پیاده روها، سالن های کارخانه، ساختمان های تولیدی، صنعتی و تجاری