صنایع برق سعید( اهواز)

آدرس:اهواز خیابان طالقانی شرقی بین ادهم و گندمی پلاک 317 کد پستی 6194854868

تلفن061-32226511

فکس 061-32210810

سعید گماری  09161111717

Email:sei.mazinoor@gmail.com